Deklaracja dostępności serwisu Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku

Przedszkole nr 1 „Ekoludki” w Ełku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 1 „Ekoludki”w Ełku

Data publikacji strony internetowej: 2004.09.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: · pochodzą z różnych źródeł, · są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, · opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, · posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów, · opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: ekoludki@o2.pl, tel. +48 (87) 732 64 30. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać: 1. dane osoby zgłaszającej żądanie, 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedszkole nr 1 „Ekoludki” zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Przedszkole odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

RAPORT o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - plik.pdf

Raport dostępności